Blog wpisy
Kawowy pojedynek - Arabica czy Robusta?

Wielu z nas kawa towarzyszy każdego dnia, nieraz nawet kilka razy dziennie. Lubimy ją pić, smakować w niej lub nawet się delektować. Wiele osób nie wyobraża sobie spotkania towarzyskiego. Napój z nasion kakaowców towarzyszy nam, gdy jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy zastrzyku kofeiny lub gdy chcemy mieć chwilę relaksu tylko dla siebie. Ile osób tyle sposobów delektowania się tym napojem. Jedni lubią pić go z najbliższą osobą, inni natomiast przepadają za spotkaniami w większym gronie właśnie przy filiżance kawy. Niezależnie od tego, jak lubimy spożywać ten ciemnobrązowy napój, każdy kawosz musi postawić sobie jedno fundamentalne pytanie Arabica czy Robusta?

Kawa wszędzie kawa, czyli jak najlepiej przygotowywać ten czarny napój.

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Miliony osób pija ją codziennie przy każdej możliwej okazji. Świetnie pasuje zarówno do śniadania, jak i do lunchu. Niemałą popularnością cieszą się spotkania przy kawie. Skoro jesteśmy kawoszem, to być może nadszedł już czas, aby pomyśleć o zaopatrzeniu się w ekspres.

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego YOU.Cafe Z dnia 18.12.2019 roku

wraz z późniejszymi zmianami oznaczonymi kolorem żółtym oraz datą.

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem https://youcafe.pl, w szczególności warunki składania Zamówień na Towary, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Kupującego, sposób i termin uiszczania ceny oraz zasady składania reklamacji.

Informacje dotyczące Towarów oraz opisy zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje oraz opisy powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych w Serwisie, a także nazwy handlowe oraz znaki towarowe stanowią własność Sprzedawcy albo Producenta.

Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie zamieszczonym przy danym Towarze wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

Definicje

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

Sprzedawca – oznacza Adama Janas oraz Piotra Starzeckiego, prowadzących działalność gospodarczą  pod firmą Youcafe Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Tczew (83-110) wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783449, NIP 5932621039

Sklep – sklep internetowy, oprogramowanie bazujące na silniku Shoper.pl, będąca własnością Dreamcommerce S.A, umożliwiające Sprzedawcom przede wszystkim sprzedaż Towarów, a Kupującym dokonywanie zakupów. 

Dreamcommerce S.A. – Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie (31-280) wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171, NIP 9452156998

Towar/Towary – należy przez to rozumieć zamówiony przez Użytkownika produkt. Należy przez to rozumieć: produkt spożywczy wyprodukowany przez Producenta zapakowany w opakowanie jednostkowe; akcesoria tematyczne i gadżety; eskpres do kawy.

Kupujący – Użytkownik, który złożył zamówienie w Sklepie na zakup Towaru.

Usługi Elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

Administrator Danych Osobowych – należy rozumieć przez to Sprzedawcę.

Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę Użytkownikowi w wybrany przez Użytkownika sposób informacji handlowej. Newsletter wysyłany jest do Użytkownika, po jego zamówieniu przez Użytkownika Newslettera za pośrednictwem Serwisu. Newsletter dotyczy w szczególności informacji o akcjach marketingowych i promocjach, a także konkursach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu i jego oferty.

 

Płatności

Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić cenę za nabyte Towary oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Sklep automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Towaru i przewoźnika (jeżeli Sklep pozwala na taki wybór), wagi Towaru i wybranej formy płatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedniego informowania Użytkowników, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie może dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji. W przypadku, gdy zmianie ulega przedmiot zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny także w tym wypadku.

Podane ceny są cenami brutto.

Wpis do regulaminu [informacja na dzień 16.04.2020]: Aktualnie podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Payu S.A - Wkrótce nastąpi zmiana podmiotu świadczącego obsługę płatności online drogą elektroniczną na Blue Media S.A. 

Wpis do regulaminu [Informacja na dzień 22.04.2020 r.] Podmiotem świadczącym obsługę płatności drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 

Warunki dostawy, czas realizacji

Towar zamówiony przez Kupującego będzie dostarczany na jego koszt przez profesjonalnego przewoźnika (wybranego przez Kupującego spośród przewoźników w zaproponowanych przez Sprzedawcę w sklepie) w terminie przewidzianym w regulaminie wybranego przewoźnika dostępnym na jego stronie internetowej. Przesyłka nadawana będzie najpóźniej ostatniego dnia realizacji zamówienia.

Towary dostarczane będą pod adres wskazany przez zamawiającego Użytkownika przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia. Faktura może być wystawiona na inny adres niż adres podany przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia.

Ceny oraz warunki przewozu Towarów ustalane są przez przewoźnika i dostępne we właściwych regulaminach świadczonych przez niego usług. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych przewoźników. Do przewozu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa przewozowego.

W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, a także jej niekompletności kupujący powinien spisać protokół, a następnie niezwłocznie przesłać go na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@youcafe.pl

Przyjęcie przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego,
 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
 • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Przesyłka zawierać będzie informacje sanitarne dotyczące zakupionych Towarów, w szczególności ich skład oraz termin przydatności do spożycia.

 

Rękojmia, odpowiedzialność za szkodę oraz postępowanie reklamacyjne

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedane rzeczy.

Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego produkt ma wady fizyczne lub prawne. W takim wypadku zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Towarów w przypadku ich sprzedaży Kupującemu będącemu przedsiębiorcą.

Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego niebędącego konsumentem obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty ceny wraz z kosztami dostawy, jakie poniósł Kupujący nie będący konsumentem.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej spożyciem Towaru będącego produktem niebezpiecznym wprowadzonym do obrotu przez Producenta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zatrucia lub innej negatywnej reakcji organizmu spowodowanego spożyciem niewadliwego Towaru, w szczególności reakcji alergicznej. 

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności dotyczy to Towarów wyraźnie oznaczonych w Sklepie jako posiadające wady.

 

Kupujący może złożyć reklamację na zamówiony Towar.

W przypadku reklamacji Kupujący może zgłosić roszczenie reklamacyjne, w którym należy opisać wadę oraz wpisać numer Zamówienia, które należy następnie wysłać zgłoszenie na adres Sprzedawcy lub adres mailowy Sprzedawcy: sklep@youcafe.pl  Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub mailowo, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu złożenia reklamacji.

Kupujący może skorzystać z pozasądowych mechanizmów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji lub arbitrażu. Sprzedawca udzieli szczegółowych informacji w tym zakresie na żądanie Kupującego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyłączenie odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni

Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni z uwagi na fakt, iż Towary jeśli otworzy opakowanie producenckie, w którym znajduje się kawa lub inny produkt spożywczy.

Podstawę prawną wyłączenia odstąpienia stanowi art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

 

Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

Sprzedawca jest administratorem Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z RODO.

Sprzedawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umów oraz przedstawiania informacji handlowych. Przedstawianie informacji handlowych następuje przez wyrażanie zgody na udzielanie takiej informacji oraz na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

Podawanie Danych Osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jeżeli podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi, brak podania tych danych osobowych przez Użytkownika jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę.

Uzyskane przez Sprzedawcę Dane Osobowe są poufne.

Korzystanie z serwisu wymaga użycia Cookies, instalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu.

Szczegółowe dane dotyczące zbieranych przez Sprzedawcę informacji oraz informacje prawach przysługujących Użytkownikom, jak również informacje o obowiązkach Administratora Danych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

Informacja Handlowa (newsletter)

Sprzedawca świadczy usługę dostarczania klientom Informacji Handlowej dotyczącej oferowanych Towarów, w szczególności informacji o akcjach marketingowych i promocjach, a także konkursach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu i jego oferty.

Użytkownik dokonuje zapisu na Newsletter przez podanie adresu e-mail. Po podaniu adresu e-mail na ww. adres zostanie wysłany e-mail z informacją dotyczącą wyrażenia zgody na udostępnianie informacji handlowej. Wyrażenie zgody nastąpi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w formie przycisku przesłany w wiadomości e-mail.

Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Informacje przesyłane przez Newsletter nie stanowią niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Użytkownik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z subskrypcji Newslettera. Usługę można anulować korzystając z linku zamieszczonego każdorazowo w wiadomościach e-mail Newslettera lub na stronie Serwisu. Zaprzestanie świadczenia Usługi nastąpi niezwłocznie po jej anulowaniu przez Użytkownika.

Informacja o wszelkich zniżkach i innych promocjach związanych zamówieniem przez Użytkownika Newslettera zamieszczana będzie każdorazowo na stronie internetowej Serwisu.

 

Prawo własności intelektualnej

Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności grafiki, wzory, teksty oraz dźwięki.

Wszelkie utwory dostępne w serwisie oraz znaki towarowe i inne oryginalne materiały są własnością Sprzedawcy lub Producenta.

Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystania wszelkich zawartych w Serwisie treści jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian i inne wykorzystywanie treści zamieszczonych w serwisie do celów komercyjnych. Wykorzystanie treści przez Użytkownika lub inne osoby wymaga uzyskania pozwolenia odpowiednio Sprzedawcy lub Producenta.

 

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • wycofania poszczególnych Towarów z oferty Serwisu,
 • wprowadzania nowych Towarów do oferty Serwisu,
 • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

Kupujący nie może udostępniać swojego konta w Serwisie osobom trzecim. W razie zmian danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Kupujący zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaktualizowania.

Gdyby którekolwiek z postanowień regulaminu okazały się nieważne, nie powoduje to naruszenia skuteczności zawartych umów. W takim przypadku zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Prawem właściwym do zawartych umów pozostaje prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

Sądem właściwym do rozwiązywania sporów wynikających z niniejszego regulaminu lub zawartych z jego wykorzystaniem umów pozostaje sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, chyba że przepisy szczególne ustanawiają inną właściwość sądu. Przepisy szczególne w zakresie właściwości dotyczą przede wszystkim konsumentów.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl